Nyky­ai­kai­sia vuokra-asun­to­ja
300m pääs­sä juna-asemal­ta

As Oy Kirk­ko­num­men Paasi sijait­see Tolsan juna-aseman lähei­syy­des­sä Kirk­ko­num­mel­la. Kohtee­seen valmis­tu­nut 19.6.2019 moder­ne­ja yksiöi­tä, kaksioi­ta ja kolmioi­ta.

Taru­tie 19 sijait­see uudel­la Tolsan alueel­la, joka kuuluu lapsi­per­hei­den suosios­sa olevaan Laaja­kal­lion kunnan osaan. Huip­pu sijain­ti asuk­kaal­le, joka arvos­taa luon­non­lä­hei­syyt­tä juna­mat­kan pääs­sä pääkau­pun­ki­seu­dus­ta.

Kirk­ko­num­men keskus­tan palve­lut, kuten isom­mat ruoka­kau­pat, ravin­to­lat 3 min juna­mat­kan pääs­sä. Masa­laan junal­la 5 minuu­tis­sa, josta löyty­vät esimer­kik­si Lähi­ta­pio­la Sport Center.

Huip­pusi­jain­ti

 • Hyvät liiken­neyh­tey­det
 • Juna-asema (Tolsa) 300m
 • Lähi­kaup­pa 350m
 • Laaja­kal­lion päivä­ko­ti ja koulu 600m
 • Kirk­ko­num­men keskus­taan junal­la 3min (Keskus­tan palve­lut, ravin­to­lat, isom­mat ruoka­kau­pat)
 • Masa­laan junal­la 5min (mm. Lähi­ta­pio­la Sports Center)
 • Taru­tie 19 sijait­see Länsi­väy­län varres­sa, noin 3km Kirk­ko­num­men keskus­tas­ta Helsin­kiin päin

Moder­nit asun­not

 • Tyylik­käät ja moder­nit asun­not
 • Vaaleat pinta­ma­te­ri­aa­lit
 • Lami­naat­ti­lat­tiat
 • Ikku­nois­sa säle­kaih­ti­met
 • Kylpy­huo­nees­sa varaus 60 cm pesu­ko­neel­le
 • Kylpy­huo­nees­sa lattia­läm­mi­tys
 • Hyvin kaap­pi­ti­laa
 • Keit­tiös­sä hyvä varus­te­lu

Yhtei­set tilat vastaa­vat asuk­kai­den tarpei­ta

  • tila­vat irtain­va­ras­tot
  • pyörä­va­ras­to
  • ylim­mäs­sä kerrok­ses­sa talo­yh­tiön sauna
  • pesu­tu­pa ja kuivaus­huo­ne
  • sähkö­au­to vuokrat­ta­vis­sa pihas­ta
  • jokai­ses­sa kerrok­ses­sa asuk­kail­le yhtei­nen parve­ke

Keskei­nen sijain­ti

Taru­tie 19 sijait­see uudel­la Tolsan alueel­la, joka kuuluu lapsi­per­hei­den suosios­sa olevaan Laaja­kal­lion kunnan osaan. Huip­pu sijain­ti asuk­kaal­le, joka arvos­taa luon­non­lä­hei­syyt­tä juna­mat­kan pääs­sä pääkau­pun­ki­seu­dus­ta.

Etäi­syy­det:

Juna-asema (Tolsa) 300m, Lähi­kaup­pa 350m, Laaja­kal­lion päivä­ko­ti ja koulu 600m, Kirk­ko­num­men keskus­taan junal­la 3min (Keskus­tan palve­lut, ravin­to­lat, isom­mat ruoka­kau­pat), Masa­laan junal­la 5min (Ruoka­kau­pat, ravin­to­lat, Lähi­ta­pio­la Sports Center), Taru­tie 19 sijait­see Länsi­väy­län varres­sa, noin 3km Kirk­ko­num­men keskus­tas­ta Helsin­kiin päin

 

 

Asun­non vuokraa­mi­nen ei ole koskaan
ennen ollut näin help­poa

VUOKRAUSPÄÄTÖS 24 TUNNISSA!

Haluam­me, että vuokraa­mi­nen on help­poa. Tämän vuok­si lupaam­me vuokraus­pää­tök­sen 24 tunnis­sa arki­päi­vi­sin. Lähe­tä meil­le vuokra­ky­se­ly lomak­keen kaut­ta tai soita meil­le. Olem­me sinuun yhtey­des­sä.

Kumpi tapa sopii sinul­le?

Perin­tei­nen:

 • Lähe­tä vuokra­ky­se­ly verkos­sa tai ota yhteys puhe­li­mit­se tai sähkö­pos­til­la
 • Tule paikan pääl­le asun­to­näyt­töön
 • Vuokraus­pää­tök­sen saat ennak­koon
 • Sopi­mus heti näytön jälkeen

Digi­taa­li­nen:

 • Lähe­tä vuokra­ky­se­ly verkos­sa tai ota yhteys puhe­li­mit­se tai sähkö­pos­til­la
 • Saat vuokraus­pää­tök­sen 24 tunnis­sa
 • Vuokra­so­pi­muk­sen alle­kir­joi­tus sähköi­ses­ti
 • Pääset muut­ta­maan sovit­tu­na muut­to­päi­vä­nä

Tutus­tu asun­to­hin ja varaa omasi: