TIETOSUOJASELOSTE

Tieto­suo­ja­se­los­te 1.8.2018

Rekis­te­rin­pi­tä­jä:
Valo­ko­dit Oy
Osmon­tie 34, 00610 Helsin­ki
info@​valokodit.​fi

Kerääm­me henki­lö­tie­to­ja asia­kas­suh­teen hoita­mis­ta varten. Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeus­pe­rus­tee­na on meidän väli­nen sopi­mus ja siitä johtu­vat laki­sää­tei­set velvoit­teet. Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­nen on edel­ly­tys sopi­muk­sen synty­mi­sel­le. Toisin sanoen et voi vuokra­ta asun­toa, jos et anna henki­lö­tie­to­ja­si.

Kerääm­me henki­lö­tie­to­ja myös mark­ki­noin­tia varten. Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeus­pe­rus­tee­na on suos­tu­mus.

Emme tee sinua koske­via profi­loin­te­ja ja auto­maat­ti­sia päätök­siä.

Henki­lö­tie­to­ja­si vastaa­not­ta­vat:
— yrityk­sem­me ja sen työn­te­ki­jät
— maksun­vä­lit­tä­jä, joka vastaa­not­taa sinul­ta maksun
— luot­to­tie­to­re­kis­te­riä yllä­pi­tä­vä yritys
— tili­toi­mis­to, joka kirjaa tilauk­sen kirjan­pi­toom­me
— tilin­tar­kas­ta­ja, joka tarkas­taa kirjan­pi­tom­me
— IT-yritys, joka yllä­pi­tää verk­ko­si­vu­jam­me

Säily­täm­me henki­lö­tie­to­ja­si:
— sähkö­pos­tiar­kis­toss­sa seit­se­män vuoden ajan
— kirjan­pi­toai­neis­tos­sa seit­se­män vuoden ajan

Sinul­la on seuraa­vat oikeu­det:
— oikeus tarkas­taa itseä­si koske­vat henki­lö­tie­dot
— oikeus tieto­jen oikai­se­mi­seen
— oikeus käsit­te­lyn rajoit­ta­mi­seen (voit esimer­kik­si kiel­tää mark­ki­noin­nin)
— oikeus vastus­taa käsit­te­lyä
— oikeus peruut­taa suos­tu­mus (voit esimer­kik­si peruut­taa suos­tu­muk­se­si mark­ki­noin­tiin)
— oikeus tehdä vali­tus valvon­ta­vi­ran­omai­sel­le

Huomioit­han, että sinul­la on “oikeus tulla unoh­de­tuk­si” vain, jos meil­lä ei ole laki­sää­tei­siä velvoit­tei­ta jatkaa henki­lö­tie­to­je­si käsit­te­lyä.