KLAUKKALA

valmis­tu­nut 12/2018

KIRKKONUMMI

valmis­tu­nut 06/2019

TURKU

valmis­tu­nut 06/2019

YHTEISÖLLINEN

Meil­tä löydät ystä­viä. Kaik­ki on raken­net­tu luon­te­vas­ti synty­vää yhtei­söl­li­syyt­tä ajatel­len. Meil­tä saat paljon enem­män kuin vain vuokra-asun­non. Meil­tä löydät kodin.

Vai miltä kuulos­tai­si mm. yhtei­set hedel­mä­puut ja marja­pen­saat, yhteis­tä ajan­viet­toa varten raken­ne­tut puit­teet, yhtei­set tilat­ta­vat lehdet, kirjan­vaih­to­pis­te tai vaik­ka­pa omat istu­tus­laa­ti­kot?

EKOLOGINEN

Meil­lä ympä­ris­tön kunnioit­ta­mi­nen on itses­tään­sel­vyys. Tästä syys­tä sinun­kin koti­si lämpö ja lämmin vesi tuote­taan maaläm­möl­lä. Ener­gia­te­hok­kuus alkaa Valo­ko­deil­la jo raken­nus­vai­hees­sa ja seuraam­me sitä yhdes­sä läpi koko talon elin­kaa­ren.

Olem­me myös nosta­neet puutar­han ja pihan keski­öön. Kaik­ki kohteem­me pyri­tään raken­ta­maan mahdol­li­sim­man kestä­vis­tä ja laaduk­kais­ta mate­ri­aa­leis­ta. Totta­kai!

HELPPO

Valo­ko­deis­sa asumi­sen help­pous on keskiös­sä. Pyrim­me teke­mään mahdol­li­sek­si mm. seuraa­vat erik­seen sovit­ta­vat lisä­pal­ve­lut arkea­si helpot­ta­maan:

- viik­ko­sii­vous

- Smart­Post ‑palve­lu

- yhteis­käyt­töi­nen sähkö­au­to

- yhteis­käyt­tö­pyö­rät

- arki­päi­vi­sin toimi­va chat ‑palve­lu vuokra­nan­ta­jan kans­sa.

DIGITAALINEN

Käytäm­me asumi­ses­sa mahdol­li­sim­man paljon digi­ta­li­saa­tion muka­naan tuomia mahdol­li­suuk­sia. Näin pystym­me myös helpot­ta­maan sinun arkea­si. Meil­tä saat vuokra­lais­si­vus­ton, jolloin kaik­ki sinul­le tärkeät asiat löyty­vät vaivat­to­mas­ti yhdes­tä paikas­ta.

Lisäk­si pyrim­me saamaan jokai­seen taloon info­tau­lun asuk­kail­le, josta esimer­kik­si yhteis­käyt­tö­au­ton ja saunan varaus­ti­lan­net­ta on help­po seura­ta. Yhdes­sä seuraam­me taulul­ta myös talon ener­gian- ja veden­ku­lu­tus­ta, sekä lähia­lu­een julki­sen liiken­teen aika­tau­lu­ja.